تزریق بوتاکس برای میگرن مفید است؟Botax1

امروزه تزریق بوتاکس به عنوان جدیدترین درمان سردرد میگرنی مطرح می باشد.

 

 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری