آروماتراپی

آروما به معنی رایحه است و تراپی به معنی درمان. پس آروماتراپی همان رایحه درمانی است

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری